Oferta

Trening w plenerze

Tre­ning w ple­ne­rze prze­pro­wa­dza­ny jest w par­kach, la­sach lub sta­dio­nach lek­ko­atle­tycz­nych da­jąc zu­peł­nie in­ne ko­rzy­ści niż ćwi­cze­nia w klu­bie fit­ness. Nie­za­leż­nie od po­zio­mu ćwi­czą­ce­go, tre­ning te­go ty­pu po­ma­ga zwięk­szyć wy­dol­ność, po­pra­wić pra­cę ukła­du ser­co­wo – na­czy­nio­we­go i spra­wić, że sa­mo­po­czu­cie po tre­nin­gu bę­dzie du­żo lepsze.

Trening w klubie

Tre­ning w si­łow­ni jest po­łą­cze­niem kil­ku tech­nik / kon­cep­cji tre­nin­go­wych do­pa­so­wa­nych do ce­lu tre­nu­ją­ce­go. Naj­czę­ściej ce­lem jest wzmoc­nie­nie mię­śni głę­bo­kich lub roz­bu­do­wa ma­sy mię­śnio­wej wraz ze zwięk­sze­niem ko­or­dy­na­cji i gibkości.

Narciarstwo

Nar­ciar­stwo na­le­ży do gru­py spor­tów, w któ­rej trud­no sa­me­mu roz­po­cząć na­ukę. Je­że­li jed­nak roz­pocz­niesz lek­cję ze mną, za­pew­niam, już za­wsze bę­dziesz wy­cze­ki­wać zimy.

Dlaczego trening ze mną

Je­stem in­struk­to­rem tre­nin­gu funk­cjo­nal­ne­go, spor­tu oraz re­kre­acji ru­cho­wej. Mo­im za­da­niem jest wy­ty­cze­nie Two­je­go ce­lu, opra­co­wa­nie ide­al­ne­go pla­nu dzia­ła­nia oraz je­go re­ali­za­cja. Ni­gdy nie pla­nu­ję tre­nin­gów uni­wer­sal­nych, po­nie­waż każ­dy z nas ma in­ne uwa­run­ko­wa­nia wpły­wa­ją­ce na si­łę, mo­bil­ność, me­ta­bo­lizm, re­ak­cję na stres, tem­po re­ge­ne­ra­cji czy ad­ap­ta­cję do bodź­ców treningowych. 

Nie cze­kaj do ju­tra. To do­bry dzień by za­cząć trening! 
Tre­ning Funkcjonalny:
Kul­tu­ry­sty­ka:
Lek­ko­atle­ty­ka:
Nar­ciar­stwo:
Die­te­ty­ka :

Team Lifeactive

Tomasz Wójtowicz

Tomasz Wójtowicz

Opinie

Głów­nym mo­im ce­lem i za­ło­że­niem tre­nin­go­wym jest po­pra­wa sta­bi­li­za­cji, wzmoc­nie­nie mię­śni głę­bo­kich oraz przy­go­to­wa­nie do po­ko­na­nia dłuż­szych dy­stan­sów bie­go­wych. Z każ­dym tre­nin­giem czu­ję zde­cy­do­wa­ną po­pra­wę w kon­tro­li tu­ło­wia w cza­sie mar­szu, bie­gu oraz w ćwi­cze­niach z ob­cią­że­niem wła­sne­go cia­ła. Efek­tem do­dat­ko­wym tre­nin­gów jest utra­ta tkan­ki tłusz­czo­wej oraz su­per sa­mo­po­czu­cie. Po­le­cam szcze­gól­nie wszyst­kim mamom.

Marika

Marika

Przy­go­to­wu­jąc się do eg­za­mi­nów spraw­no­ścio­wych mu­sia­łem schud­nąć 15 ki­lo­gra­mów oraz  po­pra­wić si­łę i wy­trzy­ma­łość. Dzię­ki pro­stej eli­mi­na­cji skład­ni­ków i mo­der­ni­za­cji mo­je­go co­dzien­ne­go ja­dło­spi­su z ty­go­dnia na ty­dzień wi­dzia­łem za­ska­ku­ją­ce efek­ty. W cią­gu 4 mie­się­cy zre­du­ko­wa­łem wa­gę ze 102 kg na 87 kg. Czu­je się zde­cy­do­wa­nie le­piej a suk­ces wa­go­wy prze­kła­da się na wy­ni­ki w po­szcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach spor­to­wych. Dziękuję!

Sławek

Sławek

Tre­nu­ję od wie­lu lat, ale nie spo­dzie­wa­łem się jak waż­ną ro­lę w spo­rcie peł­ni wła­ści­we usta­bi­li­zo­wa­nie tu­ło­wia. Kie­dy za­czy­na­łem tre­nin­gi z Tom­kiem oka­za­ło się, że mo­je mię­śnie głę­bo­kie “nie ist­nie­ją”. Mo­je bra­ki wy­cho­dzi­ły przede wszyst­kim na ma­ło sta­bil­nym pod­ło­żu. Ro­bi­li­śmy bar­dzo du­żo tre­nin­gów w te­re­nie. Dzię­ki spe­cja­li­stycz­nym ćwi­cze­niom po­pra­wi­łem si­łę mię­śni kor­pu­su oraz tech­ni­kę bie­gu. Z czy­stym su­mie­niem mo­gę po­le­cić za pro­fe­sjo­nal­ne po­dej­ście i zaangażowanie.

Krzysiek

Krzysiek

Roz­po­czą­łem współ­pra­cę z Tom­kiem z na­sta­wie­niem tyl­ko i wy­łącz­nie na zgu­bie­nie 10 ki­lo­gra­mów w jak naj­krót­szym cza­sie. Efekt był uzy­ska­ny w za­ska­ku­ją­co szyb­kim tem­pie a spo­sób w ja­ki to zro­bi­łem był bar­dzo pro­sty. Ła­twa w utrzy­ma­niu die­ta plus sys­te­ma­tycz­ny tre­ning bie­go­wy. Te­raz przy­szedł czas na po­pra­wę sta­bi­li­za­cji oraz tech­ni­ki bie­gu. Wszyst­ko przede mną. Naj­waż­niej­sze, że wa­ga utrzy­mu­je się na tym sa­mym po­zio­mie już wie­le mie­się­cy po­mi­mo zde­cy­do­wa­nie spo­koj­niej­sze­go tre­nin­gu. Super!

Wojtek

Wojtek

Blog

Kręgosłup — filar ruchu

Scho­rze­nia krę­go­słu­pa do­ty­czą bar­dzo du­żej licz­by po­pu­la­cji i osią­gnę­ły roz­miar epi­de­mii. Naj­waż­niej­szy­mi czyn­ni­ka­mi sprzy­ja­ją­cy­mi na­ra­sta­niu pro­ble­mu są: prze­wa­ga sie­dzą­ce­go try­bu ży­cia, ura­zy pod­czas tre­nin­gów spor­to­wych, nad­wa­ga, nad­mier­ne i nie­kon­tro­lo­wa­ne przeciążenia […]

Core — Twoje Centrum

Kon­cep­cja sta­bi­li­za­cji po­ja­wi­ła się już pod ko­niec lat 90 w ar­ty­ku­le na­uko­wym „The­ra­peu­tic exer­ci­se for spi­nal seg­men­tal sta­bi­li­za­tion in low back pa­in”. Od­nie­sio­no się w nim do sta­bi­li­za­cji głę­bo­kiej kręgosłupa. […]

Trening Funkcjonalny

Tre­ning funk­cjo­nal­ny jest sys­te­mem przy­go­to­wa­nym nie tyl­ko na pod­sta­wie ostat­nich do­nie­sień ze świa­ta na­uki, lecz wie­lo­let­nie­go do­świad­cze­nia tre­ner­skie­go i fi­zjo­te­ra­peu­tycz­ne­go. Tre­ning funk­cjo­nal­ny jest naj­le­piej opi­sy­wa­ny ja­ko zbiór ćwi­czeń któ­re uczą klienta […]

Zo­bacz więcej 

Kontakt